دات نت نیوک
مطالب تخصصی در حوزه مدیریت و فناوری
  • جزییات مطلب
  • تصاویر پیوست
  • ارسال نظر

ایده جدید مینتزبرگ: ﻣﺪﻟﻲ ﺍﺯ ﺷﻜﻞ «ﮔﻴﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ»ﻣﺪﻝ  ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ

ایده جدید مینتزبرگ: ﻣﺪﻟﻲ ﺍﺯ ﺷﻜﻞ «ﮔﻴﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ»ﻣﺪﻝ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ

ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ «ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ» ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺮﻱ ﻣﻴﻨﺘﺰﺑﺮﮒ ﻳﻚ راه ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻨﺘﺰﺑﺮﮒ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﭘﺲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ﻛﺘﺎﺏ "ﺭﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎ"، ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻨﺮﻱ ﻣﻴﻨﺘﺰﺑﺮﮒ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﻣﺪﻝ ﮔﻴﺎﻩ ﺧﻮﺩ  ﺭﻭ  ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻟﻲ ﺍﺯ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻴﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ....

 3Article Rating

  • ایده جدید مینتزبرگ: ﻣﺪﻟﻲ ﺍﺯ ﺷﻜﻞ «ﮔﻴﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ»ﻣﺪﻝ  ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند. در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.